Wettelijke informatie

Uitgever: SPORDIS - RCS Nanterre nr. 528 422 587

Productie: Agence Sport Market - www.sportmarket.fr

Gebruik van de site :

- Kwaliteit van de informatie :

SPORDIS neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de site van hoge kwaliteit is.

SPORDIS kan echter de juistheid en volledigheid van deze informatie niet absoluut garanderen. Daarom kan SPORDIS, dat onderworpen is aan een middelenverbintenis, niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door informatie die verkeerd gebruikt wordt en/of die onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

- Toegang tot het terrein:

SPORDIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de site en die van haar partners, of integendeel uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site.

- Verspreiding van post/e-mail:

SPORDIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging, verlies of verkeerde bezorging van post of elektronische post, noch voor het al dan niet versturen ervan naar het verkeerde e-mailadres.

Intellectuele eigendom :

Het gebruik van enig document van de site www.peaksports.fr is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor privé-gebruik.

Elk gebruik dat voor andere doeleinden zou kunnen worden gemaakt, is uitdrukkelijk verboden.

Bovendien worden de op de site www.peaksports.fr aanwezige elementen beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom, verdragen en internationale overeenkomsten die betrekking hebben op bepalingen inzake de bescherming van het auteursrecht. Derhalve is elke wijziging, weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, voor enig ander gebruik dan privé-gebruik, ten strengste verboden. Dit verbod geldt ongeacht de wijze van reproductie, weergave en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

In het algemeen kan SPORDIS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van het verboden gebruik van de informatie of enig ander element dat op de site wordt aangeboden.

Respect voor privacy:

- Verzameling van uw persoonlijke gegevens:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan "informatie die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij betrekking heeft" (uittreksel uit artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004).

Dit omvat bijvoorbeeld

- een naam,

- een postadres,

- een telefoonnummer,

- een e-mail adres,

In de rubriek "Mijn account" wordt om bepaalde informatie gevraagd om uw gebruik van de site te vereenvoudigen door de site automatisch te configureren zodra u inlogt, zodat u niet telkens dezelfde informatie opnieuw hoeft in te voeren.

Tijdens uw bezoeken aan de site kan SPORDIS u om bepaalde informatie over uzelf vragen om u te kunnen identificeren in het geval van een aankoop voor levering, om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de site te verbeteren en om naar u te luisteren.

U kunt zich te allen tijde en rechtstreeks uitschrijven of de in uw persoonlijke ruimte meegedeelde persoonsgegevens wijzigen door erheen te gaan met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw wachtwoord. SPORDIS informeert u dat uw persoonlijke informatie zal worden verwijderd als u zich afmeldt van uw persoonlijke ruimte.

- Gebruik van uw persoonlijke gegevens:

Persoonlijke en indirect persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor beheersdoeleinden om u beter te kunnen identificeren en informeren. Zij mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, slechts worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

- Recht op toegang en rectificatie:

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 genaamd "Informatique et Libertés" met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens via de site aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Internetgebruikers hebben te allen tijde recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de hen betreffende gegevens. Dit recht kan rechtstreeks worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen via de rubriek "Contact" of per post op het volgende adres

SPORDIS c/o Sport Market

Piek Franse internetgegevens

11, rue d'Orléans

92 210 Saint Cloud

- Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

SPORDIS verplicht zich tot naleving van de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004.

SPORDIS zorgt voor optimale veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie die haar door internetgebruikers wordt toevertrouwd. Van alle op de site ontvangen gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt en deze gegevens worden opgeslagen op een back-upmedium.

Copyright :

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de op deze site gereproduceerde en meegedeelde beschermde werken zijn voorbehouden. Behoudens toestemming is elk ander gebruik van de werken dan individuele en privé-reproductie en raadpleging verboden.

- Veiligheid van de transacties:

De site is een commercieel portaal. SPORDIS nodigt u uit om de algemene verkoopvoorwaarden te lezen en in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de veiligheid van transacties.

• Cookies :

Wij willen een cookie op uw computer plaatsen. De cookie stelt ons in staat om informatie te registreren met betrekking tot het surfen van uw computer op onze site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, etc.) die wij kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. Deze informatie wordt gedurende zes maanden op uw computer opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat u cookies ook kunt weigeren door uw browser te configureren.

Product added to wishlist

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.